Polityka prywatności obowiązująca w T-OFFICE Sp. z o.o. od dnia 25.05.2018r.

Polityka prywatności stosowana na serwisach: T-OFFICE, TOEUROPA, TRAVELSTREFA,

TOZAKUPY, TOHORECA, TOTURYSTYKA, TOVOUCHER, TOBAZA oraz TOLATO.

 

Ochrona prywatności oraz danych osobowych Użytkowników jest priorytetem dla T-OFFICE w związku z tym, zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), opracowaliśmy i przyjęliśmy niniejszy dokument. Mamy nadzieję, że Użytkownicy serwisów T-OFFICE uzyskają wszystkie interesujące ich informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, a w szczególności informacje o:

 • Roli T-OFFICE w procesie przetwarzania danych osobowych
 • Celach, podstawach prawnych i okresie przez jaki przetwarzamy dane osobowe
 • Podmiotach, którym możemy udostępnić dane osobowe Użytkowników
 • Uprawnieniach Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 • Sposobach zabezpieczenia danych osobowych przez T-OFFICE
 • Polityce plików cookies

Jeżeli jednak masz wątpliwości co do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@t-office.pl lub numerem telefonu: 34 333 46 44, bądź skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: inspektorodo@t-office.pl.

 

1. NASZA ROLA W PROCESIE PRZETWARZANIA DANYCH

T-OFFICE Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w imieniu swoich partnerów biznesowych, w tym w szczególności touroperatorów, z którymi zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych na etapie poszukiwania imprezy turystycznej jest T-OFFICE Sp. z o.o. Po zrobieniu rezerwacji turystycznej administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych zostanie organizator turystyki, z którym zawrzesz umowę.

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane w celu przesłania ofert, newslettera czy obsługi Minibloga Turysty jesteśmy Administratorem Twoich danych.

Niezależnie od naszej roli w procesie przetwarzania danych dbamy, by Twoje dane były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z prawem.

Nasze dane:

Nazwa: T-OFFICE Sp. z o.o.

Ulica: Śląska 22/12

Kod: 42-217

Miasto: Częstochowa

Tel.: 34 333 46 66

Email: biuro@t-office.pl

 

2. CO TO SĄ DANE OSOBOWE I JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej pozwalające na określenie, w sposób bezpośredni lub pośredni, tożsamości tej osoby. Przetwarzane przez nas dane zbierane są w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Podczas wyszukiwania albo porównywania ofert na naszych portalach zapisujemy tylko pliki cookies. Dopiero w momencie, gdy rozpoczniesz proces rezerwacji i wypełnisz formularz kontaktowy podane przez Ciebie dane zostaną zapisane. Przetwarzamy tylko takie dane, które sam nam udostępnisz i które są niezbędne do realizacji umów rezerwacyjnych/ sprzedażowych / przygotowywania i przesyłania ofert / subskrypcji newslettera /założenia i prowadzenia mini bloga lub przesłania ofert. Najczęściej są to dane dotyczące:

 • Imienia i nazwiska
 • Adresu e-mail
 • Numeru telefonu
 • Daty urodzenia lub wieku
 • Nr i serii dokumentu tożsamości
 • Obywatelstwa

Dane podajesz nam dobrowolnie, jednak, jeśli chcesz dokonać rezerwacji turystycznej podanie danych jest konieczne.

 

3. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZEZ JAKI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane przetwarzane są przez T-OFFICE w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy – w tym podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zwarciem umowy – przez czas trwania umowy i ewentualnych rozliczeń po jej zakończeniu (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO „wykonanie umowy");
 • dochodzenia roszczeń – do momentu ich przedawnienia i ewentualnego przekazania ich dochodzenia do podmiotów zajmujących się windykacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „prawnie uzasadniony interes”);
 • marketingu bezpośredniego – w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji, aby mieć możliwość dopasować usługi i dostarczane Ci treści do Twoich oczekiwań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f „prawnie uzasadniony interes”);
 • bieżącej obsługi – związanej m.in. z płatnościami czy reklamacjami – przez czas trwania umowy oraz okres niezbędny do czasu rozpatrzenia złożonych skarg i wniosków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „prawnie uzasadniony interes”);
 • wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – m.in. w przypadku postępowań sądowych czy urzędowych, wykonania prawnie uzasadnionego żądania organów ścigania, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa – przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „wypełnienie obowiązku prawnego przez administratora”.

W sytuacjach, w których przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody mamy prawo je przetwarzać do momentu wycofania tej zgody. Wycofania zgody możesz dokonać w każdym momencie, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Przy przetwarzaniu Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dbamy o zachowanie równowagi między ochroną Twoich praw i wolności, a naszymi prawami i interesami. Jeśli uważasz, że Twoje prawa i wolności zostały naruszone masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE

Twoje dane możemy udostępnić następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług turystycznych, touroperatorom – w celu realizacji rezerwacji lub zleconych usług,
 • właściwym organom i instytucjom państwowym – w zakresie w jakim wymagają tego od nas przepisy prawa,
 • partnerom biznesowym oraz podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu usług – aby usprawnić obsługę Użytkowników serwisów i klientów T-OFFICE.

W sytuacjach, w których będzie to wynikała z konkretnych umów Twoje dane mogą zostać przekazane również do innych państw Unii Europejskiej lub państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Niezależnie od tego komu i gdzie przekazujemy Twoje dane dbamy o ich bezpieczeństwo. W każdym przypadku Twoje dane chronione są odpowiednimi zapisami umownymi.

 

5. TWOJE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez T-OFFICE, w zakresie w jakim jesteśmy administratorem tych danych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych, które o Tobie posiadamy – w tym prawo do uzyskania kopii danych, kategorii przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanych okresach przechowywania danych, prawach przysługujących Ci na mocy RODO, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, które przetwarzamy.
 • prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych – możesz nas poinformować o zmianach w Twoich danych osobowych lub zwrócić się z wnioskiem o poprawienie lub uzupełnienie takich danych; zachęcamy do aktualizacji Twoich danych każdorazowo, gdy nastąpi w nich zmiana, abyśmy mogli przetwarzać Twoje aktualne i prawidłowe dane.
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – możesz żądać usunięcia danych, jeżeli (i)wycofałeś zgodę na ich przetwarzanie (jeśli podstawą przetwarzania była zgoda), (ii) gdy dane przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane, (iii) gdy wniosłeś
 • sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych (iv) gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • prawo od ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych (i) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych, (ii) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz usunięcia swoich danych, (iii) gdy dane przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ale możemy je przechowywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych (ograniczymy przetwarzanie do czasu rozpatrzenia wniosku).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – możesz wnieść taki sprzeciw, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
 • prawo do przenoszenia danych – możesz żądać, by dane które przetwarzamy zostały przez nas przeniesione do innego, wskazanego przez Ciebie administratora, o ile jest to techniczne możliwe.

Realizacja każdego z w/w uprawnień oraz jej zakres i sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. Aby skorzystać z w/w uprawnień należy złożyć wniosek, na który udzielimy niezwłocznie odpowiedzi, a najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku uznania, że przetwarzamy Twoje dane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA TWOICH DANYCH

W T-OFFICE dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkowników oraz o ich prywatność. W związku z tym wdrożyliśmy odpowiednie polityki i procedury, które ograniczają możliwość wystąpienia naruszeń w zakresie przetwarzania danych osobowych. Obowiązujące procedury regulują, by dostęp do Twoich danych miały tylko osoby upoważnione, a systemy informatyczne T-OFFICE zostały wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

Powołaliśmy Inspektora ochrony danych, który czuwa nad zgodnością z przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. To osoba, z którą możesz się skontaktować, gdy będziesz miał wątpliwości co do sposobów, celu i okresu przetwarzania Twoich danych.

 

7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

O tym jakie pliki cookies stosujemy w naszych serwisach dowiesz się w Polityce plików cookies dostępnej na naszej stronie http://www.t-office.com.pl/pliki_cookie.pdf. Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w zakresie informacji i procesów zawartych w niniejszym dokumencie T-OFFICE powiadomi Użytkowników na swojej stronie internetowej. Prosimy jednak, abyś regularnie sprawdzał naszą Politykę prywatności.

 

8. PLIKI DO POBRANIA

 

9. Kontakt z inspektorem RODO

inspektorodo@t-office.pl